سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

حرفهای شیرین


90/10/28 :: 9:13 عصر

با اندکی شاد کردن دیگران اندوه خود را از یاد ببریم.                   دیل کارنکی

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود می گذارد.       امرسون

مشکلات خود را بر ماسه بنویسید و موفقیت ها را بر سنگ مرمر.   پرمودا باترا

هیچ چیز محترم تر از یک قلب شاکر و سپاسگذار نیست.               سنکا

برای پویایی و پیشرفت گام نخست از پشت درهای بسته برداشته میشود.

                                                                                         لرد بزرگ


سابوته

90/5/25 :: 9:37 صبح

 

1. اگر می خواهید دوستتان بدارند، دوست بدارید و دوست داشتنی هم باشید.

2. ما نمی توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم ؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند می دهد. به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل می شود وبه صورت واکنش به ما باز می گردد.

3.در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن ، بیش از نیاز به نان است .

4. دوست داشتن نیز نظیر عبادت کردن، همچنان که عمل است یک نیروی شفا دهنده و خلاّق  نیز به شمار می آید.

5. شما می توانید با علاقه مند شدن به مردم در طی دو ماه آن قدر دوست پیدا کنید که درعرض دو سال نمی توانید همان تعداد را به خود علاقه مند سازید.

6. با زبان خوش و مهربانی می توانید فیلی را با مویی بکشید.

7. روش و دستورالعملی وجود ندارد، شما دوست داشتن را فقط با دوست داشتن یاد می گیرید.

8. تا زمانی که انسان بتواند ستایش کند و دوست بدارد جوان می ماند.

9. جای تأسف است که کسی ما را دوست نداشته باشد. ولی تأسف بالاتر از آن ، این است که قادر نباشیم دوست بداریم.

10. با نیکی کردن به  دشمنانت آنها را به دوست تبدیل کن.

11. خوشرویی و چهره ی گشاده وسیله کسب محبت است.

12. بین خود و خویشانتان تجدید محبت کنید ، اگر چه با سلام کردن باشد.

13. خردمندان کسانی هستند که بدی ها را با خوبی رفع می کنند و به این ترتیب نفرت ها را به دوستی تبدیل می کنند.

14. دین عین محبت و محبت عین دین است .

15. صمیمیت راستین تنها در صورتی نیرویی مثبت است که آمیزه قدرت ها و نیروهای شخصی با دیگران  و به منظور رشد و کمال مدام هر یک از آنها باشد.

16 - گر مردم یکدیگر را دوست می داشتند تمام مسائل انسانیت حل می شد.

17 -  آن که همواره به حقیقت توجه دارد، با همنوع خود به مهربانی رفتار می کند.

18 - محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد. زیرا هیچ چیز لطیف تر از محبت نیست.

19 - یک هدیه با ارزش که هرگز فراموش نمی شود مهربانی و محبت است.

20 - قایق محبت حتی بر کوه صعود می کند.

21 - در جهان ، یگانه مایه نیکبختیِ انسان ، محبت است.

22 - زندگی اگر با عاطفه و محبت درآمیخته  نباشد گوارا و زنده نخواهد بود.

23 - کلمات مهرانگیز ممکن است کوتاه باشند، اما طنین رسایی دارند.

24 - بهترین وسیله برای دفع دشمنان ازدیاد دوستان است.

25 - ایجاد حس دوستی و صمیمیت ، زمینه ساز امنیت است.

26 - برای برقراری رابطه دوستانه و رسیدن به حسن تفاهم ، طرح و حل اختلافات ، مفیدتر از سرپوش گذاشتن بر روی آنهاست.

27 - خنده صادق ترین واکنش انسان است که تحت اختیار او نیست، خنده هدیه بهشت و مهربانی خداوند است و سبب ایجاد و تقویت دوستی می شود.

28 - اگر با دوستی و محبت زندگی کنید زندگی در دنیای امن را می آموزید.

29 - اگر با توافق زندگی کنید دوست داشتن خود را می آموزید.

30 - برای  دوست داشتن ، فرصت های نامحدودی وجود دارد و همه ما نیز استعداد ابراز آن را داریم.

31  - ین تصور که شاید زمان بهتر و مناسب تری برای دوست داشتن وجود داشته باشد، برای بسیاری از مردم به بهای عمری تأسف خوردن تمام شده است.

32  - غلب ما با خود بیگانه ایم؛ نمی دانیم که هستیم و از سایر بیگانگانی که نمی دانند چه کسی هستیم می خواهیم که ما را دوست بدارند.

33 - در زندگی فقط یک سعادت وجود دارد: محبت کردن و مورد محبت واقع شدن .

34 - هر خرد و مذهب کهن  چیزی مشابه را به شما می گوید ؛  فقط برای خودتان زندگی نکنید، برای دیگران نیز زندگی کنید. به درون خود فرو نروید، زیرا خود به زندانی گرفتار خواهید شد که رهایی ندارد.

35 - راه  دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد هر لحظه آن چیز از دست برود.

36 - ما مردم را به اندازه کارهای خوبی که برای ما کرده اند دوست نمی داریم، بیشتر برای کارهای خوبی که  برای آنها کرده ایم دوست داریم.

37 -  داستان بسیارغم انگیز زندگی فناپذیری انسان ها نیست، بلکه این است که آنان روزی مهلت برای دوست داشتن را از دست می دهند.

38  - با دقت گوش کردن به دیگران باعث می شود بفهمند که شما آنها را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان می شود، یعنی همان چیزی که اساس یک ارتباط دوستانه است.

39  - هر چه بیشتر سعی کنید که عزت نفس را در دیگران افزایش دهید ، خودتان را نیز بیشتر دوست خواهید داشت و برای خودتان احترام بیشتری قائل خواهید شد.

40 - برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید.

41 - حساسیت بیش از حد یا شخصی کردن مسائل یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با دیگران است.

42 - هر چه بیشتر تلاش کنید که به زور رابطه خوبی با دیگران ایجاد کنید کمتر موفق خواهید شد.

43 - برای ایجاد یکی رابطه خوب کافی است فقط راحت باشید، خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید.

44 - کلیدِ داشتن روابط خوب با دیگران پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.

45 - هر چقدر خودتان را بیشتر دوست داشته باشید ، بهترعمل می کنید و هر چقدر بهترعمل کنید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت.

46    - وست داشتن بدین معناست که خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم .

47    - سی به حساب می آید که دیگران را به حساب آورد.

48    - مهمترین ارزش های زندگی در وجود کسانی است که دوستشان دارید و کسانی که دوستتان دارند.

49         - دوست داشتن بدین معناست که خوشبختی خودمان را خوشبختی دیگران بدانیم.

50    - دوست آن است که با تو راست گوید، نه آن که دروغ تو را راست انگارد.

51    - دوستان را در خلوت توبیخ  کنید و در ملاء عام تحسین .

52    - دوست از در بیرون کنند، اما از دل بیرون نکنند.

53    - دوست را دشمن توان کرد، ولی دشمن را دوست گردانیدن دشوار بود.

54    - دوست واقعی آن است که پشت سر دوست هم صدیق باشد.

55    - دوستِ همه کس ، دوست هیچ کس نیست .

56    - دوستی بی سبب می شود، دشمنی بی سبب نمی شود.

57    - دوستی معلول نیازمندی های بشر است .

58    - محبت دیده را کور و گوش را کر می کند.

59    - میوه درخت تواضع ، دوستی و ثمره کشت تکبر ، دشمنی است.

60     - بدترین دوستان آن است که هنگام آسایش با تو پیوسته و روز سختی از تو گسسته باشد.

61 - رای یکدیگر هدیه فرستید تا محبت ها زیاد شود .

62 - فاداری نشانه صفا و محبت است .

63 - شرط مصاحبت و دوستی ، کم کردن مخالفت است .

64 - محبت دیده را کور و گوش را  کر می سازد .

65 - بکوشید هر روز بیش از روز دیگر شکاف های موجود میان دیگران و خود را به پیوند دوستی و الفت مبدل سازید .

66 - شما می توانید با اطرافیان خود بر اساس وجوه مشترکی که دارند پیوند دوستی برقرار کنید .

67 - نگذار اختلافی کوچک با یک دوست ، به دوستی عمیقت با او لطمه بزند.

68 - قبل از همه خود را دوست داشته باشید تا بتوانید محبت خود را به دیگران اشاعه دهید چون از چیزی که ندارید نمی توانید ایثار کنید .

69 - با برقراری صمیمیت و دوستی ، دنیای بزرگتری برای خود می سازید . شما در کنار هم رشد می کنید و شکوفا می شوید ولی هرگز در هم مستهلک نمی گردید .

70 - ابراز مهر و دوستی کار آسانی است ، این در واقع ما هستیم که مشکل و پیچیده می باشیم.

71 - اگر دو ماه مجذوب دیگران باشید ، دوستان بیشتری به دست خواهید آورد تا این که دو سال بکوشید دیگران را مجذوب خود کنید .

72 - مهربانی که به کلام در آید ، پدید آورنده اطمینان خواهد بود .

73 - مهربانی که به بخشش بینجامد ، پدید آورنده عشق خواهد بود .

74 - دوست یابی با علاقه مند شدن به دیگران تحقق می پذیرد ، نه با جلب علاقه دیگران .

75 - دوستی واقعی گیاهی است که به آرامی رشد می کند

76    - ادت باشد زمانی  که صرف عمیق تر کردن دوستی با یک  نفر می شود ، هرگز هدر نمی رود.

77    - نگامی که مهربانی می کنیم ، بر شأن دیگران می افزاییم ، و این اساس دوست داشتن است.

78    - دوست وفادار داروی شفا بخش زندگی است.

79    - از بین دوستان آنانی را برگزینید که دیدگاه متفاوتی با شما دارند اما خوش بین و مثبت اندیش هستند.

80    - آنچه که به پروردگار مدیونیم دوست داشتن دیگران است.

81    - وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.

82    - آن که نمی تواند با خودش دوست و هم صحبت باشد در این دنیا غریب است.

83    - دشمنی کسی را در دل راه مده که تو را همیشه غمگین دارد.

84    - دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.

85    - دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود خشمناک نشود.

86    - دوستی و دشمنی اشخاص احساساتی قابل دوام نیست.

87    - غریب در دنیا کسی است که دوست ندارد.

88    - از دوست نباید بیش از آن خواست که از نسیم صبح و بوی گل توقع داریم.

89  - اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرف نظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است. تا می توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.

90    - اگر به دوستی علاقه مندی او را آزار نرسان که از چشم او می افتی .

91    - انسان قبل از این که بتواند دیگران را دوست بدارد باید قدری به خودش علاقه داشته باشد.

92    - رای برقراری روابط دوستانه طرح و حل اختلافات ، مفیدتر از سرپوش گذاردن بر روی آنهاست.

93    - ترس بیش از یک ثانیه کارگر نیست، دوستی یک عمر پایدار است.

94    - چون دوستی اختیار کنی در حال غضب وی را امتحان کن ، اگر با انصاف باشد دوستی را شاید و اگر نه از وی برحذر باش.

95    - دوست داشتن بدون امید بازهم خوشبختی است .

96    - دل دوستان آزردن مراد دشمنان برآوردن است.

97  - دوستی با افراد بد مانند سایه بامدادی است که در هر ساعت رو به کاهش می گذارد، دوستی با افراد نیک مانند سایه عصر است که تا غروب آفتاب رو به افزایش می گذارد.

98    - دوستان عبارت از خانواده هایی هستند که انسان اعضای آن را به اختیار انتخاب کرده است.

99  - دوستان دو گونه اند : یکی آنان که همیشه شما را می خندانند ، از ایشان خیری نخواهید دید . دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به تفکر وا می دارند ، قدر ایشان را بدانید.

100- دوست صادق آن است که در غم و شادی ما شریک باشد . خوشبختی ما را دو برابر کند و یک نیمه از رنجمان را به دوش کشد.

101- دوست واقعی ضعف شما را ستایش نمی کند بلکه می کوشد قدرت و نیروی شما را بیدار سازد.

102- دوستی اگر به خاطر جلب نفع باشد دوستی نیست بلکه تجارت است.

103- دوستی مانند اسناد کهنه است ، قدمت تاریخ  آن را قیمتی می کند.

104- دوستی کیفیتی است روحی که دو جسم را به هم می پیوندد . برای بقای دوستی ، باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسیم و به یکدیگر به دیده احترام بنگریم.

105- دوستی ازدواج دو روح است و در آن طلاق جایز نیست.

106- ستان واقعی در خدمتگذاری و فداکاری رقیب و حریف اند و هیچ پاداشی نمی خواهند.

107 ستانت باید مانند کتاب هایی که می خوانی کم باشند و برگزیده.

108- دوست آن است که در مصیبت از کنار نرود.

109 - کسی که صدقه می دهد دوستی و رفاقت درو می نماید.

110 - اگر دوستانی نتوانند گناهان کوچک یکدیگر را اغماض کنند نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.

111 - محبت بزرگتر از قانون است.

112 - با محبت می توان دنیا را تسخیر کرد.

113 - بیهوده از دیگران انتظار محبت نداشته باشید . این محبت را شما باید در دل دیگران ایجاد کنید.

114 - در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمی تواند به محبت غلبه کند.

115 - شادی حقیقی نصیب کسانی است که قلبی مالامال از محبت دارند.

116 - قایق محبت حتی بر کوه صعود می کند.

117 - کسی که برای محبت حدودی قائل می شود اصلاً معنای محبت را نفهمیده است.

118 - کلیدی که همه دشواری ها را در زندگی خواهد گشود محبت است.

119 - محبت تلخکامی ها را شیرین و یأس را به امید و غم را به شادی و بدبختی را به خوشبختی تبدیل می کند.

120 - محبت پژمردگان را شاداب، ناتوان را توانا، گمراهان را هدایت، مأیوسان را امیدوار و خسته دلان را جان می بخشد. 

121 - محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز نشمارید.

122- محبت داروی شفا بخش قلب های شکسته و روان های ناتوان است.

123 - مهربانی رشته زرینی است که افراد اجتماع با آن به یکدیگر پیوسته می شوند.

124 - مهربانی زمانی است که لال می تواند با آن سخن گوید و کر می توان آن را بشنود و بفهمد.

125 - وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، یعنی به خودتان مهربانترید.

126 - به خاطر یک گل سرخ ، باغبان نوکر هزار خار می شود.

127 - تمام تعقلات  اندیشه های مرد به یک محبت زن نمی ارزد.

128 - گوهر،  بی مالش صیقل نمی پذیرد و آدمی بی محبت .

129 - یک کلمه محبت آمیز می تواند فصل زمستان انسان را گرم کند.

130 - فلک با تابش خورشید پاداش مهربانی را می دهد.

131 - شمشیری علیه محبت و مهربانی وجود ندارد.

132 - وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید ، یعنی به خودتان مهربانترید.

133 - مهربانی همچون عسلی است که نیش نامهربانی را در دیگری کند می کند.

134 - وقتی مقصد دوستان جداست ، رفاقت آنها برفناست.

135 - در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمی تواند بر محبت غلبه کند.

136 - فایده همکاری و دوستی این است که توانایی های شما را دو یا چند برابر می کند .

137 -  با کارهای کوچک هم می توانید محبت خود را نشان دهید و لزومی ندارد قدم های بزرگ بردارید .

138 - برخورد محبت آمیز است که اوضاع را روبه راه می کند ، بدون اظهار لطف و یا نوازش ، شاید مانند حیوان می شدیم .

139 - قدر آدمی نسبت به جبر زمانه اش جدی باشد، همیشه نیاز به دوستی دارد که بتواند بدون تکلف و ساده لوحانه با او برخورد کند.

140 - رِ ظاهر سرسخت هر انسانی فردی نهفته است که خواهان تمجید و دوست داشتن است.

141- اگر خواهی کم دوست نباشی، کینه دار مباش .

142- دوستی ، ناگسسته ترین پیوندها ، و دانش برترین افتخارات است.

143- دوست آن است که در نبودن انسان حق دوستی را رعایت کند .

144 - غریب کسی است که دوست نداشته

 


سابوته

89/4/1 :: 7:35 عصر

 حرفهای شیرین 2

1- آنچه تو سالها صرف ساختنش می کنی، شخصی میتواند یک شبه آنرا خراب کند،با این حال سازنده باش.
2- هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، در دیگری باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم  که درهای باز را نمیبینیم!
3- انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است.
4- درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش.
5- خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد.
6- آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید.
7- بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی.
8- کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.
9- اگر هرروز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید.
10- در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.
11- در جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم.
12- مردم آنچه را که تو در حق آنها انجام داده ای و یا از تو شنیده اند فراموش می کنند، اما هرگز احساسی را که در دلشان بر انگیخته ای فراموش نمی کنند.
13- شادترین افراد لزوما بهترین چیزها رو ندارند، اونها فقط از آنچه تو راهشون هست بهترین استفاده رو می برن.
14- کاش بیاموزیم: وقتی کسی ما را آزار می دهد،آنرا روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادهای بخشش، آنرا پاک کند ولی وقتی کسی محبتی درحق ما می کند باید آنرا روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواندآن را از یاد ببرد .
15-بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید
16-صحبت کردن با بعضی افراد به آدمی روحیه ای تازه و انرژی خاصی می دهد در عوض حرف زدن با بعضی دیگر آدمی را از زندگی کردن پشیمان می سازد در انتخاب دوستان و هم صحبتان باید دقت کرد.
17-در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونن. از بودن با اونا لذت می بری ولی باهاشون به جایی نمی رسی.
18-هر وقت تو زندگی به یه در بزرگ که یه قفل بزرگ روش بود رسیدی، نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود در باز نشه جاش یه دیوار می ذاشتن.
19-برای اینکه بخواهی خودت باشی، ابتدا باید کسی باشی.
20-زندگی بیابان پر پیچ و خمی است که در آن تنها قطب نمای تو، ایمان است.


سابوته

گل رز برای شما
لیست کل یادداشت ها

صفحه اصلی
E Mail
مشخصات
گل رز
 RSS 

:: کل بازدیدها ::

246143


:: بازدید امروز ::

30


:: بازدید دیروز ::

36


:: پیوندهای روزانه::

:: درباره خودم ::

حرفهای شیرین
سابوته
حرفهای شیرین

:: مطالب بایگانی شده ::

خـــدا
حـرفـهای شیرین
غزل دلها
ich liebe dich
ولنتاین Valentine
داستان
تــــولـــد
فروغ فرخزاد
احمد شاملو
میشل سروه
آلبرت انیشتن
دکتر علی شریعتی
شادمهر
خودسانسوری
آیا عشق فریب است؟
فواید بوسه در روابط زناشویی
60 نکته درباره ازدواج
جذب شدن به دیگران
ماه تولدافرادمشهور
عاقبت کارتون های کودکی
جملات بزرگان فمنیست
رابطه سالم یعنی :
شغل پیشین نام آوران دنیا
چــــرا ؟
یک راز مهم !
زندگی
شعر
مادر
دیگر

:: لوگوی دوستان من ::


گل رز برای شما

:: لینک به وبلاگ ::

حرفهای شیرین